По-нисък лихвен процент

Считано от 3.4.2023 г. Б.Л. ЛИЗИНГ АД предлага променлив лихвен процент в размер на 3-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка 1,5 % на клиенти по договори за финансов лизинг.

Нови общи условия

Бихме искали да ви уведомим, че на 11.04.2022 г. с решение на Съвета на директорите на Б.Л.ЛИЗИНГ АД са приети нови общи условия при сключване на договори за финансов лизинг с клиенти. Същите са публикувани в меню "Документи", програма "Стандарт", заедно с Методика за изчисляване на референтен лихвен процент.

Съобщение

Уважаеми клиенти и партньори,
бихме искали да ви уведомим, че политиката за защита на личните данни на Б.Л. Лизинг АД, съобщенията за поверителност до клиенти и партньори, формата за искане на достъп до данни, както и процедурата за нея са достъпни тук.

Съобщение за поверителност за клиенти

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Нашата Политика за защита на личните данни е налична на официалното табло за съобщения на нашата организация, както и се изпраща като прикачен файл на всички наши клиенти. При възникнали въпроси, можете да се обръщате към нас на следните адреси: dp@bll.bg или в писмена форма на адрес: Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България.
Б.Л.ЛИЗИНГ АД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: Данни от лична карта, паспорт, данъчна декларация, служебна бележка (хартия и електронно).

Съобщение за поверителност за партньори

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Нашата Политика за защита на личните данни е налична на официалното табло за съобщения на нашата организация, както и се изпраща като прикачен файл на всички наши клиенти. При възникнали въпроси, можете да се обръщате към нас на следните адреси: dp@bll.bg или в писмена форма на адрес: Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България. Б.Л.ЛИЗИНГ АД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: три имена на МОЛ на фирма; имена, телефон, мейл на лицата за контакт.