За нас

Б.Л.ЛИЗИНГ АД, ЕИК 175043618 е вписано в Регистъра на финансовите институции към БНБ.

Дружеството е основано през 2000г. с основен предмет на дейност финансов лизинг. Б.Л.ЛИЗИНГ e акционерно дружество, разполагащо към момента със собствен капитал в размер на 4 700 хил. лева, разпределени в обикновени, поименни, налични акции с право на глас. Дружеството не е издавало акции на приносител или привилегировани такива. Във фокуса на основната дейност на дружеството попадат приоритетно продажбите на финансов лизинг към клиенти, категоризирани като „Малки и Средни Предприятия” на нови автомобили от марките КИА и СУБАРУ, както и лизинг на употребявани автомобили от същите марки.

За периода на съществуването си дружеството е ползвало няколко револвиращи кредитни линии от различни банки, дълговете за които е погасило безпроблемно. Дружеството е усвоило изцяло 5 облигационни емисии с обща стойност 15 500 хил. евро, средствата от които са били влагани изцяло в основната му търговска дейност. Всички облигационни емисии са изцяло погасени в срок.

  • Пазарното присъствие Б.Л. ЛИЗИНГ АД се диктува изцяло от тенденциите за развитие на свързаните с него дружества - доставчици на автомобили, като през годините партниращите помежду си дружества успяха да запазят и утвърдят пазарните си позиции, да се развият и позиционират трайно в автомобилния бранш. Основният доставчик на Б.Л. ЛИЗИНГ АД за автомобили - предмет на над 90% от лизинговите договори в портфейла на дружеството е КИА БЪЛГАРИЯ.
  • Като типична небанкова финансова институция, Б. Л. ЛИЗИНГ АД функционира благодарение на постоянно реинвестиране на собствения оборотен капитал в основната си дейност, без да финансира нетипични за същата проекти, но също така разчита и на дългосрочно привлечен финансов ресурс при подходящи условия, който да осигури на дружеството положителния тренд за дългосрочно развитие.
  • Сътрудничеството между Б.Л. ЛИЗИНГ АД и свързаните с него доставчици, но не само, са предпоставка за успешно и доходно бъдещо развитие. Квалифицираните ни служители предлагат качествено, бързо и гъвкаво обслужване. Предлагаме възможно най-подходящите решения в най-кратки срокове. Обединени сме от идеята за адекватно удовлетворяване на клиентските потребности.