гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

За нас

Б.Л.ЛИЗИНГ АД, ЕИК 175043618 е вписано в Регистъра на финансовите институции към БНБ - http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSFinansInstitution/BSFIRegistrers/BSFIReg_Introduction/index.htm.

Дружеството е основано през 2000г. с основен предмет на дейност финансов лизинг. Б.Л.ЛИЗИНГ e акционерно дружество, разполагащо към момента със собствен капитал в размер на 2 758 хил. лева, разпределени в 27 580 обикновени, поименни, налични акции с право на глас. Дружеството не е издавало акции на приносител или привилегировани такива. Във фокуса на основната дейност на дружеството попадат приоритетно продажбите на финансов лизинг към клиенти, категоризирани като „Малки и Средни Предприятия” на нови автомобили от марките КИА и СУБАРУ, както и лизинг на употребявани автомобили от същите марки.

За 15-годишния период на съществуването си, дружеството е ползвало няколко револвиращи кредитни линии от различни банки, дълговете за които е погасило безпроблемно. Отделно дружеството е усвоило изцяло 5 облигационни емисии с обща стойност 15 500 хил. евро, средствата от които са били влагани изцяло във финансирането на лизингови договори. Към настоящия момент първите 3 облигационни емисии са успешно погасени. Непадежиралият дълг на последните две облигационни емисии към 29.02.2016г. е в размер на 5 450 хил. евро, който предстои да бъде изцяло погасен до средата на 2017г.

Пазарното присъствие Б.Л.ЛИЗИНГ АД се обуслява изцяло от тенденциите за развитие на свързаните с него дружества - доставчици на автомобили, като през годините партниращите помежду си дружества успяха да запазят и утвърдят пазарните си позиции, да се развият и позиционират трайно в автомобилния бранш. Основният доставчик на Б.Л.ЛИЗИНГ АД на автомобили, предмет на над 90% от лизинговите договори в портфейла на дружеството, е КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ АД. За последните 5 г. и към момента КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ АД заема трайна пазарна позиция в челната 10-ка на българските доставчици на автомобили, с 4,25% пазарен дял за 2015г.

Като типична небанкова финансова институция, Б. Л. ЛИЗИНГ АД функционира благодарение на постоянно реинвестиране на собствения оборотен капитал в основната си дейност, без да финансира нетипични за същата проекти, но също така разчита до голяма степен и на дългосрочно привлечен финансов ресурс при подходящи условия, който да осигури на дружеството положителния тренд за дългосрочно развитие.

Сътрудничеството между Б.Л.ЛИЗИНГ и свързаните с него доставчици, но не само, са предпоставка за успешно и доходно бъдещо развитие. Квалифицираните ни служители предлагат качествено, бързо и гъвкаво обслужване. Предлагаме възможно най-подходящите решения за вас в най-кратки срокове. Обединени сме от идеята за адекватно удовлетворяване на клиентските потребности.